privacybeleid

privacybeleid van de Vihof

de Vihof beschermt uw gegevens!

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over:
– de informatie die we verzamelen;
– hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren; en
– hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.
Ons nieuwe privacybeleid is vanaf 25 mei 2018 van kracht.

Ons Privacybeleid staat hieronder op deze pagina.

Neem voor meer informatie en/of vragen gerust contact met ons op. Dat kan telefonisch via +31(0)475211911 of per e-mail naar info@vihof.nl

Hartelijke groet uit het Witte stadje

Marjolijn Haller

Het privacybeleid van de Vihof

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen als u gebruik maakt van onze website, waarom we deze gegevens verzamelen, hoe we daarmee uw gebruikerservaring verbeteren en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Wij hebben zowel onze interne processen als onze systemen aangepast om te voldoen aan deze wetgeving. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Daarnaast stellen wij uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop aangeboden dienstverlening van de Vihof. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan aan het einde van ons privacybeleid.

Gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van een provider. Uw gegevens worden verstuurd en bewaard op de systemen van de provider. De provider heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. De provider is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

E-mail en mailinglijsten
Onze website maakt gebruik van Mailchimp, een derde partij die gegevens van ingevulde formulieren op onze website ontvangt. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die wij met Mailchimp verzenden, ziet u de link om u af te melden. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van de Vihof ontvangen. U krijgt bij het klikken ook de optie om uw gegevens volledig te vergeten. U gegevens worden bij het selecteren van deze optie verwijderd uit het systeem. Uw persoonsgegevens (naam en e-mail adres) worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen.

 

Verwerken van betalingen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de Betaaldienstverlener Paypal en iDeal. Paypal en iDeal verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Paypal en iDeal hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Paypal en iDeal behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Paypal en iDeal ‘s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Paypal en iDeal bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van iZettle. Met dit programma sturen wij digitale facturen. Wij delen niet uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. iZettle is tot geheimhouding verplicht en zal uw e-mail adres vertrouwelijk behandelen. iZettle gebruikt uw e-mail adres niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij verder geen gebruik van de diensten van derden. Op onze eigen computer worden uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling opgeslagen.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan de Vihof op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw gegevens en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking aan ons doen. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van de Vihof. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op.

Uitschrijven van onze mailinglijst
Onderaan iedere automatische mailing die wij versturen vindt u een link waarmee u uzelf kunt uitschrijven van onze mailinglijst. Zodra u de link aanklikt wordt u automatisch afgemeld van al onze mailingen naar dat betreffende e-mailadres. Het komt weleens voor dat men met meerdere e-mailadressen bij ons bekend staat. In dat geval dient u zich voor elke e-mailadres die bij ons bekend staat af te melden door gebruik te maken van de link.

 

Beveiliging

SSL beveiligde HTTPS verbinding met extended validation
Wanneer u een bestelling bij ons plaatst vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken zodat wij de order voor u kunnen uitvoeren. Uw gegevens worden via een SSL beveiligde pagina naar onze webserver verzonden zodat we er zeker van zijn dat uw gegevens veilig zonder omwegen of lekken bij ons binnen komen. Wij maken hierbij gebruik van een zogeheten SSL certificaat met Extended Validation (EV). Dit is een soortgelijke certificaat als die door banken wordt gebruikt en toont een groene balk in het adresbalk van uw browser. Onze gehele website maakt gebruikt van deze beveiligde SSL verbinding. Hierdoor zijn ook pagina’s waar wij geen gegevens van u vragen veilig om te bezoeken.

Datalek procedure
We hebben ons goed beschermd tegen eventuele datalekken of hacks. Mocht er onverhoopt toch een lek zijn opgetreden dan hebben we de nodige procedures om deze lek direct te stoppen en te melden aan de betrokken partijen.

Geheimhouding
Iedereen die handelt onder het gezag van de Vihof en zij die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen.

Gebruik van cookies
Op de website van de Vihof worden algemene bezoekgegevens, zoals de meest bekeken pagina’s, bijgehouden zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Voor dit doeleinde maakt de Vihof gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. de Vihof gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Dit komt de algehele gebruikerservaring van onze bezoekers ten goede.

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten op onze website niet voor u beschikbaar zijn. De standaard functionaliteit van de website blijft echter voor alle bezoekers beschikbaar, ook als u cookies blokkeert.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens niet met Google. Google kan deze informatie niet in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen.

Facebook
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Facebook. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Facebook. Facebook kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Facebook gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties en overige diensten en producten.

Afmelden Cookies
Bezoekers kunnen ervoor kiezen zich af te melden voor het gebruik van Google-cookies via Instellingen voor advertenties van Google.

Links naar externe pagina’s
Op de website van de Vihof staat een aantal links naar websites van derden. De Vihof is echter niet verantwoordelijk met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacybeleid, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Contactgegevens
Mocht u vragen hebben over onze privacybeleid dan kunt u contact met ons opnemen:

de Vihof
Holstraat 9
6017 AC Thorn
0475 211911
info@vihof.nl

 

Wijzigingen in het privacybeleid

de Vihof behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacybeleid. Raadpleeg daarom regelmatig deze pagina voor onze actuele privacybeleid. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.